تئوری امکانگرایی یک فلسفه فکری است که کارآفرینان را در راه اندازی یک کسب و کار جدید یاری می‌دهد.

 

تئوری امکانگرایی یک فلسفه فکری است که کارآفرینان را در راه اندازی یک کسب و کار جدید یاری می‌دهد.
امکان‌گرایی یعنی امکان خلق اهداف ممکن با استفاده از امکانات موجود که مشتمل بر 5 اصل است:

اصل اول: 

راه‌اندازی کسب و کار با امکانات موجود. تحقیقات نشان می‌دهد که کارآفرینان 3 امکان بزرگ در دست دارند که عبارتند از: 
من کی هستم؟ ( اشاره بر ویژگیهای فردی شخص کارآفرین )
من چه میدانم؟ ( اشاره بر تجربیات کاری و یا تحصیلات فرد کارآفرین )
من چه کسانی را می‌شناسم؟ (اشاره به ارتباطات کاری و شخصی فرد کارآفرین که می‌تواند او را در یافتن محصولات و خدمات جدید، بازارهای جدید، دسترسی به منابع مالی  و ... یاری رساند )

اصل دوم: 

ضرر قابل تحمل. یعنی کارآفرین باید صبر و تحمل داشته باشد و به دنبال منافع آنی نبوده و سود بلند مدت را مد نظر قرار دهد و سودهایی که در موقعیت فعلی چشم پوشی می‌کند به مثابه ضرر قابل تحمل ببیند.

موفقیت
اصل سوم: 
شراکت. یعنی رابطه ای بلند مدت با همه ذی نفعان داشته باشد.

اصل چهارم: 
اصل لیموناد. یعنی از هر اتفاقی چه خوب و چه بد برای کسب و کار خودمان استفاده کنیم.

اصل پنجم: 
کنترل به جای پیش بینی. یعنی عمل گرا بودن و مرد میدان بودن به جای تکیه بر اطلاعات و پیش بینی ها به خصوص در مورد آینده.

کلید واژه ها
کارآفرینی پژوهش
پست قبلی

شش ویژگی مهم بهینه سازی وب سایت

پست بعدی

چهارده عامل مهم در ارتقاء برند

 

در همین رابطه بخوانید :