استرس

چرا تمام مدت خسته اید؟!

پشت میز کار نشسته اید یا در حال بازگشت به خانه هستید که دائما خمیازه می کشید؟ شاید فقط به یک لیوان...