کارآفرینی

مدیر علمی

مدیران علمی رسانه های اجتماعی به آمار و ارقام علاقه زیادی دارند

قانون پارکینسون

چرا وقتی برای انجام كارى یك ساعته سه ساعت وقت داریم، انجام آن سه ساعت طول م...